ALGEMENE VOORWAARDEN

Bieke Vermeulen
Bewustzijnscoach & Loopbaanbegeleider

Artikel 1
1.1 De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.
1.2 Indien de factuur door u ontvangen wordt in PDF wordt deze u op eenvoudig verzoek ook verzonden via post.
1.3 Wordt de betalingstermijn langdurig overschreden, dan wordt vanaf dag 31 (na datum factuur) altijd een bedrag van 10 euro aangerekend per dag dat de betaling bijkomend achterblijft.
1.4 Mocht het nodig zijn om advocaten of andere experten in te schakelen teneinde de betaling te bekomen, dan zullen alle gemaakte kosten integraal aan de klant worden doorgerekend.
1.5 Eventuele klachten betreffende de factuurdienen aangetekend en op straffe van verval binnen 10 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren.
Artikel 2
Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze voorwaarden.
Artikel 3
Indien de klant tijdens een workshop, cursus of coaching‐traject beslist om te stoppen, is het volledige bedrag van de cursus of het coachingtraject
verschuldigd. Dit ook indien er toegestaan werd om in termijnen te betalen.
Artikel 4
De inschrijving/bestelling per email of via facebook geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt betalingsverplichtingen met zich mee.
Artikel 5
5.1 Coaching: Als je minder dan 24u op voorhand annuleert betaal je 30€ administratieve kost, tenzij we de afspraak binnen dezelfde week kunnen verplaatsen. Komt de coachee zonder verwittigen niet opdagen, dan wordt deze gerekend als sessie en is deze volledig te betalen.
5.2 Workshop: Bij een annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is
de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.3 Cursus: Bij een annulatie tot een week op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan een week op voorhand, dan is
de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
5.4 Producten: De bestelde producten worden verstuurd na betaling.

Artikel 6
Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na de cursus, workshop of coachsessie per aangetekend schrijven.
Artikel 7
Bij annulatie door Bieke Vermeulen – Bewustzijnscoach, worden de gelden voor de nog niet uitgevoerde sessies teruggestort.
Een annulatie kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn voor een cursus of workshop, of wegens ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van Bieke Vermeulen – Bewustzijnscoach
Artikel 8
8.1 Indien de klant onder medische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant Bieke Vermeulen – Bewustzijnscoach uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…)
voor om deze cursus/workshop/ personal coaching te mogen volgen.
8.2 Indien de klant nalaat dit te doen kan Bieke Vermeulen, Bewustzijnscoach hiervoor nadien niet aansprakelijk worden gesteld.
8.3 Bieke Vermeulen ‐ Bewustzijnscoach heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een cursus/workshop/ personal coaching te weigeren.
Artikel 9
De aansprakelijkheid van Bieke Vermeulen – Bewustzijnscoach is beperkt tot het bedrag dat is verzekerd onder de verzekering "beroepsaansprakelijkheid".
Artikel 10
De cursussen/workshops/personal coachings gegeven door Bieke Vermeulen – Bewustzijnscoach zijn geen vervanging voor eventuele medische hulp.
Artikel 11
11.1 In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Geel of de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
11.2 Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op activiteiten van Bieke Vermeulen – Bewustzijnscoach

 

Ondernemingsnummer 0627.822.701 - Bankrekening BE26 6528 4131 4529